System zgłaszania nieprawidłowości firmy Phenix Sp. z o. o.

Za pomocą tej strony możesz w sposób poufny i bezpieczny dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa, jakie miały miejsce lub mogą z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w Twojej organizacji. Pamiętaj, że aby podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalistów, Twoje zgłoszenie powinno spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach. Poniżej znajdziesz potrzebne Ci informacje, dotyczące zasad i sposobów informowania o nieprawidłowościach. Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z podanymi zasadami, jak również Regulaminem dokonywania zgłoszeń wewnętrzny

1

Zapoznaj się z zasadami

2

Zgłoś nieprawidłowość

3

Sprawdź zgłoszenie

Sygnalistą może być osoba, która posiada informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w organizacji, w której sygnalista pracuje lub pracował, lub z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.

Sygnalistą może być:

 1. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 2. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. przedsiębiorca,
 5. akcjonariusz lub wspólnik,
 6. członek organu osoby prawnej,
 7. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 8. stażysta,
 9. wolontariusz.

Osobą dokonującą zgłoszenia może być osoba, która dowiedziała się o nieprawidłowościach w kontekście związanych z pracą. Przez kontekst związany z pracą należy rozumień całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.

Nie każde naruszenie prawa jest objęte dyrektywą i ustawą o tzw. sygnalistach. Zgłoszenia nieprawidłowości możesz dokonać w ściśle określonych przypadkach, a są nimi naruszenia dotyczące:

 1. zamówień publicznych;
 2. usług, produktów i rynków finansowych;
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 5. bezpieczeństwa transportu;
 6. ochrony środowiska;
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 10. zdrowia publicznego;
 11. ochrony konsumentów;
 12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 14. interesów finansowych Unii Europejskiej;
 15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

W zgłoszeniu powinieneś zawrzeć posiadane przez Ciebie informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której pracujesz lub pracowałeś lub z którą utrzymujesz lub utrzymywałeś kontakt w kontekście związanych z pracą. Zgłoszenie może dotyczyć również próby ukrycia takiego naruszenia.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe. Aby jednak osoba dokonująca zgłoszenia była objęta ochroną, w momencie dokonywania zgłoszenia musi posiadać uzasadnione podstawy do tego by sądzić, że ujawniane informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe. Zgłoszenie dokonane przez sygnalistę w złej wierze nie zapewnia ochrony, a osoba taka może ponieść odpowiedzialność prawną za dokonane zgłoszenie.

Informacje podane w zgłoszeniu muszą być prawdziwe lub co najmniej musisz mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że takie są. Dokonanie zgłoszenia informacji nieprawdziwych, wykorzystanie zgłoszenia do zniesławienia innej osoby, naruszenia jej dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli było nieuzasadnione, może stanowić czyn bezprawny, za co grozi odpowiedzialność prawna, z karną włącznie.

Chcesz zgłosić nieprawidłowość?

Dokonaj zgłoszenia

Chcesz sprawdzić status swojego zgłoszenia?

Sprawdź status zgłoszenia

Administratorem danych jest Główny Informatyk Bartosz Bachusz.